Сайт

Івашковецької гімназії

герб школи
ЛАСКАВО ПРОСИМО
 
Головна » Прозорість та інформаційна відкритість » Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства

Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства

 

СХВАЛЕНО                                                                            

 

протокол засідання педагогічної ради                               

Івашковецької СЗШ І-ІІІ ступенів                                      

 10.01.2020 року  №01                                                      

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Директор школи 

______ В.Савицький

13.01.2020р. наказ №11-о


 

 

 

Положення

про внутрішню систему забезпечення якості освіти у

Івашковецькій середній загальноосвітній школі  І-ІІІ ступенів Шаргородського району Вінницької області

 


 

І. Загальні положення

1.1 Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності та якості загальної середньої освіти ( далі – внутрішня система забезпечення якості) інтегрована в загальну систему управління якістю Івашковецькій середній загальноосвітній школі  І-ІІІ ступенів Шаргородського району Вінницької області (далі Івашковецька СЗШ І-ІІІ ступенів). Вона має гарантувати якість освітньої діяльності і забезпечувати стабільне виконання нею вимог чинного законодавства, державних та галузевих стандартів освіти.

1.2 . Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в НВК розроблено відповідно до вимог частини третьої статті 41 Закону України «Про освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, Статуту закладу освіти, інших нормативних документів і передбачає здійснення таких процедур і заходів:

§  визначення принципів та процедур забезпечення якості загальної середньої освіти;

§  здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;

§  щорічне оцінювання здобувачів загальної середньої освіти, педагогічних працівників школи та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті;

§  забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

§  забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу;

§  забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;

§  забезпечення публічності інформації про освітні програми;

§  забезпечення ефективної системи та механізмів академічної доброчесності працівників школи і здобувачів освіти;

§  інші процедури і заходи Забезпечення якості загальної середньої освіти на рівні державних стандартів є пріоритетним напрямом та метою спільної діяльності всіх працівників Івашковецької СЗШ І-ІІІ ступенів.

§  Забезпечення якості освіти є багатоплановим і включає:

·        Наявність необхідних ресурсів (кадрових, фінансових, матеріальних, інформаційних, наукових, навчально-методичних тощо);

·        організацію освітнього процесу, яка найбільш адекватно відповідає сучасним тенденціям розвитку національної та світової економіки і освіти; контроль освітньої діяльності в Івашковецькій СЗШ І-ІІІ ступенів.

1.3 Внутрішня система забезпечення якості освіти в Івашковецькій СЗШ І-ІІІ ступенів спрямована на вдосконалення всіх видів діяльності закладу.

ІІ. Принципи та процедури забезпечення якості освітньої діяльності.

2.1 Внутрішня система забезпечення якості загальної середньої освіти у

школі базується на таких принципах:

§  урахування вимог та інтересів усіх учасників процесів із забезпечення якості освіти;

§  компетентнісного підходу до формування мети, змісту та результатів навчання;

§  практичної спрямованості освітнього процесу;

§  сприяння системи внутрішнього моніторингу підвищенню якості освіти в школі;

§  активної участі усіх працівників школи у реалізації стандартів із забезпечення якості освіти.

2.2.Внутрішня система забезпечення школою якості загальної середньої освіти повинна бути об’єктивною, відкритою, інформативною, прозорою.

ІІІ. Механізм розробки, затвердження, моніторингу та періодичного

перегляду освітніх програм.

3.1 Стандарт забезпечення якості загальної середньої освіти – це нормативний документ, який регламентує діяльність адміністрації, вчителів та учнів із забезпечення якості освіти та визначає міру їхньої відповідальності. Стандарти загальної середньої освіти для кожного освітнього рівня розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки.

3.2 На підставі програм затверджених МОН України Івашковецька СЗШ І-ІІІ ступенів розробляє навчальний план. Навчальний план є нормативним документом, який визначає зміст навчання та регламентує організацію освітнього процесу. Навчальний план затверджує директор і погоджує з педагогічною радою.

IV. Оцінювання здобувачів загальної освіти.

4.1 Школа регулярно контролює й оцінює показники, пов’язані з внутрішнім забезпеченням якості загальної середньої освіти, використовуючи системи контролю, що дозволяє оцінювати якість надання послуг у сфері освіти та їх відповідність встановленим вимогам.

4.2 Внутрішня система моніторингу рівня знань учнів діє відповідно до нормативних документів школи:

§  Положення про академічну доброчесність педагогічних працівників та здобувачів освіти;

§  Положення про державну підсумкову атестацію з предметів загальноосвітньої підготовки.

4.3 Система оцінювання знань учнів включає поточний, тематичний, семестровий, контроль знань та вмінь здобувачів загальної середньої освіти.

4.4 Державна підсумкова атестація здобувачів загальної середньої освіти здійснюється відповідно до Положення про Державну підсумкову атестацію. Державна підсумкова атестація учнів – це форма контролю відповідності освітнього рівня випускників закладу загальної середньої освіти І, ІІ, ІІІ ступенів.

4.5 Показники: рівень успішності, кількість переможців всеукраїнських предметних олімпіад ІІ, ІІІ етапів, МАНу, творчих та інтелектуальних конкурсів, результативність працевлаштування випускників, рейтинг школи у районі.

V. Заходи, спрямовані на вдосконалення фахової майстерності педагогічних працівників.

5.1 Метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників школи є вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення, розширення й оновлення професійних компетентностей вчителів.

5.2 Школа забезпечує підвищення кваліфікації педагогічних працівників щороку;

5.3 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників організовується та проводиться згідно з планом – графіком, який є складовою річного плану роботи школи.

5.4 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється за такими видами: курси, семінари, семінари – практикуми, тренінги, конференції, вебінари, «круглі столи» тощо.

5.5 Для вдосконалення фахової майстерності, підвищення професійного потенціалу педагогічного складу в школі передбачено:

§  розширення зв’язків методичних об’єднань з колегами інших загальноосвітніх закладів району, області, України;

§  посилення роботи з молодими вчителями, запровадження обов’язкової  річної програми школи молодого вчителя, які залучаються до педагогічної роботи вперше;

§  підвищення рівня володіння педагогічними працівниками інформаційними технологіями в сучасному педагогічному процесі, врахування його в ході атестації вчителів.

VI. Моніторинг якості освітньої діяльності педагогічних працівників

6.1 Оцінювання освітньої діяльності педагогічних працівників забезпечує об’єктивний аналіз її якості та активізації професійної діяльності.

6.2 Оцінювання педагогічних працівників здійснюється шляхом аналізу виконання ними посадових обов’язків та індивідуальної участі в освітньому процесі.

6.3 Критерії оцінки охоплюють кваліфікаційні показники педагогічних працівників, навчальну, виховну, організаційну та науково-методичну діяльність.

VII. Забезпечення необхідних ресурсів для організації освітнього процесу

7.1 Забезпечення необхідними ресурсами освітнього процесу та підтримки здобувачів загальної середньої освіти в школі відповідає основним санітарно-технічним вимогам.

7.2 В школі є адміністративні кабінети, навчальні кабінети, комп’ютерний клас, бібліотека, харчоблок, спортивна кімната. Усі приміщення використовуються упродовж навчального року з повним навантаженням, утримуються в належному стані.

7.3 Навчальні кабінети – це окремі приміщення, які відповідають своїм призначенням санітарно-гігієнічним нормам та обладнані сучасними технічними засобами навчання.

7.4 Матеріально – технічна база школи пристосована для освітнього процесу.

7.5 У школі створено умови для доступу до Інтернету.

7.6 Освітній процес забезпечено навчальною, методичною та науковою літературою на паперових та електронних носіях, веб-ресурсам школи.

7.7 Адміністрація розробляє та затверджує інформаційний пакет із соціальної адаптації учнів; комплекс заходів з адаптації учнів 1, 5,10 класів, організовує моніторинг її результативності на підставі визначених нею критеріїв.

IX. Забезпечення публічності інформації про діяльність школи

9.1 Публічність інформації про діяльність школи забезпечується відповідно до вимог Закону України « Про освіту» від 5 вересня 2017 року №2145- VІІІ та Закону України « Про загальну середню освіту» від28.09.2017 року № 2145-19 9.2 На офіційному сайті школи розміщується інформація, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню, а саме:

§  Статут закладу освіти

§  ліцензії на провадження освітньої діяльності

§  структура та органи управління закладу освіти

§  кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

§  освітні програми, що реалізуються в закладі освіти та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

§  територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником

§  мова освітнього процесу

§  наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення ( у разі його проведення)

§  матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

§  річний звіт про діяльність закладу

§  правила прийому до закладу освіти

§  інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

X. Забезпечення академічної доброчесності

10.1 Педагогічні працівники у своїй діяльності зобов’язані дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами загальної середньої освіти. Особи, які навчаються у школі, зі свого боку, зобов’язані виконувати вимоги освітньої програми, дотримуючись академічної доброчесності, та досягати відповідного рівня результатів навчання.

10.2 Адміністрація школи визначає основні принципи та механізми забезпечення якості освітньої діяльності та якості загальної середньої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату.

10.3 Основними завданнями запобігання плагіату в школі є формування академічної етики та поваги до інтелектуальних надбань, дотримання норм законодавства про авторське право і покликане сприяти впровадженню практики належного цитування поняття та форм плагіату, методів запобігання його поширенню, процедури розгляду та фіксування фактів плагіату, а також формалізації можливих наслідків його вчинення у межах школи.

10.4 Профілактика плагіату в школі здійснюється шляхом контролю з боку адміністрації за правильним оформленням педагогічними працівниками посилання на джерела інформації у разі запозичень ідей, тверджень.

 

 

 

 

 

 

СХВАЛЕНО                                                                            

 

протокол засідання педагогічної ради                               

Івашковецької СЗШ І-ІІІ ступенів                                      

 10.01.2020 року  №01                                                      

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Директор школи 

______ В.Савицький

13.01.2020р. наказ №10-о

 


 

 

 

Положення

про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

Івашковецької середньої загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів Шаргородського району Вінницької області

 

 


І. Загальні положення

1.1 Положення про академічну доброчесність в Івашковецькій середній загальноосвітній школі  І-ІІІ ступенів Шаргородського району Вінницької області (далі Івашковецька СЗШ І-ІІІ ступенів) (далі - Положення) закріплює норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування між педагогічними працівниками Івашковецької СЗШ І-ІІІ ступенів та здобувачами освіти.

1.2 Це Положення розроблено на основі Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про авторське право і суміжні права», «Про видавничу справу», «Про запобігання корупції», Цивільного Кодексу України, Статуту освітнього закладу, Правил внутрішнього розпорядку, Колективного договору та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України та нормативних (локальних) актів школи.

1.3 Мета Положення полягає у дотриманні високих професійних стандартів в усіх сферах діяльності закладу (освітній, науковій, виховній), підтримки особливих взаємовідносин між педагогічними працівниками та здобувачами освіти, запобігання порушенню академічної доброчесності.

1.4 Педагогічні працівники та здобувачі освіти, усвідомлюючи свою відповідальність за неналежне виконання функціональних обов’язків, формування сприятливого академічного середовища для забезпечення дієвої організації освітнього процесу, розвитку інтелектуального, особистісного потенціалу, підвищення престижу закладу, зобов’язуються виконувати норми даного Положення.

1.5. Норми цього Положення закріплюють правила поведінки безпосередньо у трьох основних сферах – освітній (навчальній), науковій та виховній (морально-психологічний клімат у колективі).

1.6. Дія Положення поширюється на всіх учасників освітнього процесу закладу.

ІІ. Поняття та принципи академічної доброчесності

2.1. Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження творчої діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або творчих досягнень.

2.2. Для забезпечення академічної доброчесності в освітньому закладі необхідно дотримуватися наступних принципів:

§  демократизм;

§  законність;

§  верховенства права;

§  соціальна справедливість;

§  пріоритет прав і свобод людини і громадянина;

§  рівноправність;

§  гарантування прав і свобод;

§  прозорість;

§  професіоналізм та компетентність;

§  партнерство і взаємодопомога;

§  повага та взаємна довіра;

§  відкритість і прозорість;

§  відповідальність за порушення академічної доброчесності.

2.3 Кожен учасник шкільної спільноти наділений правом вільно обирати свою громадську позицію, яка проголошується відкрито при обговоренні рішень та внутрішніх документів.

2.4 Офіційне висвітлення діяльності закладу та напрямів його розвитку може здійснювати директор або особа за його дорученням.

2.5 У разі, якщо відбулося розповсюдження інформації, яка є неправдивою, викладеною з перекрученням фактів, наклепницькою, ображає людину або може завдати іншої серйозної шкоди закладу, особа, яка до цього причетна, має зробити все можливе, щоб спростувати викривлену інформацію, зменшити обсяг завданої шкоди.

2.6. Гідним для представників шкільної спільноти є:

§  шанобливе ставлення до символіки закладу: гімну, прапора, емблеми;

§  дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку;

§  культура зовнішнього вигляду співробітників та учасників освітнього процесу;

§  дотримання правил високих стандартів ділової етики у веденні переговорів, у тому числі телефонних.

2.7. Неприйнятним для всіх членів шкільної спільноти є:

§  навмисне перешкоджання навчальній та трудовій діяльності членів спільноти;

§  участь у будь-якій діяльності, що пов’язана з обманом, нечесністю; підробка та використання офіційних документів;

§  перевищення повноважень, що передбачені посадовими інструкціями;

§  ведення в закладі політичної, релігійної та іншої пропаганди;

§  використання мобільних телефонів під час навчальних занять, нарад або офіційних заходів;

§  вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин, паління у закладі, поява у стані алкогольного, наркотичного та токсичного сп’яніння;

§  пронесення до закладу зброї, використання газових балончиків та інших речей, що можуть зашкодити здоров’ю так життю людини.

ІІІ. Забезпечення академічної доброчесності учасниками освітнього процесу

3.1. Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає:

§  дотримання Конвенції ООН «Про права дитини», Конституції, законів України;

§  утвердження позитивного іміджу освітнього закладу, примноження його традицій;

§  дотримання етичних норм спілкування на засадах партнерства, взаємоповаги, толерантності стосунків;

§  запобігання корупції, хабарництву;

§  збереження, поліпшення та раціональне використання навчально-матеріальної бази закладу;

§  посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

§  дотримання норм про авторські права;

§  надання правдивої інформації про методики і результати власної навчальної (творчої, наукової) діяльності;

§  контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

§  об’єктивне й неупереджене оцінювання результатів навчання;

§  надання якісних освітніх послуг з використанням у практичній професійній діяльності інноваційних здобутків у галузі освіти;

§  дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни, корпоративної етики.

3.2. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

§  дотримання норм Конституції України;

§  повагу до педагогічних працівників;

§  повагу честі та гідності інших осіб;

§  самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання без використання зовнішніх джерел інформації, крім дозволених (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх потреб і можливостей);

§  посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

§  дотримання норм законодавства про авторське право;

§  особисту присутність на всіх уроках, окрім випадків, викликаних поважними причинами;

§  користування інфраструктурою освітнього закладу відповідально, економно та за призначенням;

§  сприяння збереженню та примноженню традицій закладу, підвищення його престижу власними досягненнями у навчанні, спорті, творчості.

3.3. Порушенням академічної доброчесності вважається:

§  академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власних досліджень (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

§  фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі;

§  фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу;

§  списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;

§  обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (творчої) діяльності та організації освітнього процесу. Формами обману є, зокрема академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;

§  хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг чи будь – яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

§  необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

IV. Види відповідальності за порушення академічної доброчесності

4.1. Види академічної відповідальності за конкретне порушення академічної доброчесності визначають спеціальні закони та дане Положення.

4.2. За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники освітнього закладу можуть бути притягнуті до такої академічної відповідальності:

§  при необ’єктивному оцінюванні результатів навчання здобувачів освіти педагогічному працівнику рекомендується опрацювати критерії оцінювання знань. Факти систематичних порушень враховуються при встановленні кваліфікаційної категорії, присвоєнні педагогічного звання;

§  спотворене представлення у методичних розробках, публікаціях чужих ідей, використання Інтернету без посилань, фальсифікація наукових досліджень, неправдива інформація про власну освітню діяльність є підставою для відмови в присвоєнні або позбавленні раніше присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

§  надання освітніх послуг за певну незаконну винагороду матеріального чи нематеріального характеру залежно від розміру, об’єму є підставою для притягнення педагогічного працівника до відповідальності судом першої інстанції.

4.3. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнуті до такої академічної відповідальності:

§  повторне проходження оцінювання(контрольна робота, іспит, залік тощо);

§  при моніторингу якості знань не зараховуються результати, при участі у І етапі (шкільному) Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсах – робота учасника анулюється, не оцінюється. У разі повторних випадків списування учень не допускається до участі в інших олімпіадах, конкурсах.

V. Заходи з попередження, виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності

5.1. При прийомі на роботу працівник знайомиться із даним Положенням під розписку після ознайомлення із правилами внутрішнього трудового розпорядку освітнього закладу.

5.2. Положення доводиться до батьківської громадськості на конференції, а також оприлюднюється на сайті закладу.

5.3. Заступник директора школи, що відповідає за організацію методичної роботи в закладі:

забезпечує шляхом практикумів, консультацій та інших індивідуальних та колективних форм навчання з педагогічними працівниками створення, оформлення ними методичних розробок (робіт) для публікацій, на конкурси різного рівня з метою попередження порушень академічної доброчесності;

забезпечує рецензування робіт на конкурси, на присвоєння педагогічного звання та рекомендує вчителям сервіси безкоштовної перевірки робіт на антиплагіат.

5.4. Педагогічні працівники в процесі своєї освітньої діяльності дотримуються етики та академічної доброчесності, умов даного Положення, проводять роз’яснювальну роботу з учнями щодо етичної поведінки та неприпустимості порушення академічної доброчесності (плагіат, порушення правил оформлення, цитування, посилання на джерела інформації, списування).

VI. Комісія з питань академічної доброчесності

6.1. Комісія з питань академічної доброчесності (далі – Комісія) - це незалежний орган, що діє в закладі з метою забезпечення дотримання учасниками освітнього процесу морально-етичних та правових норм цього Положення.

6.2. До складу Комісії входять представники ради школи, учнівського самоврядування та педагогічного колективу.

Склад комісії затверджується рішенням педагогічної ради.

Термін повноважень Комісії – 1 рік.

6.3. Комісія розглядає питання порушення морально-етичних норм поведінки та правових норм цього Положення за потребою або ж заявою учасників освітнього процесу.

6.4 Будь-який учасник освітнього процесу може звернутися до Комісії з заявою про порушення норм цього Положення, внесення пропозицій або доповнень. У заяві обов’язково зазначаються особисті дані заявника (П.І.Б., контактні дані: адреса, телефон, місце роботи, посада клас, особистий підпис). Анонімні заяви чи заяви викладені в некоректній формі, Комісією не розглядаються.

6.5 Комісія звітує про свою роботу раз на рік.

6.6. Повноваження Комісії:

одержувати, розглядати заяви щодо порушення норм цього Положення та готувати відповідні висновки;

ознайомлення здобувачів освіти й педагогічних працівників із цим Положенням;

проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів академічної доброчесності та професійної етики педагогічних працівників;

надавати рекомендації та консультації щодо способів і шляхів більш ефективного дотримання норм цього Положення.

VII. Заключні положення

7.1. Учасники освітнього процесу мають знати Положення про академічну доброчесність. Незнання або нерозуміння норм цього Положення не є виправданням неетичної поведінки.

Заклад забезпечує публічний доступ до тексту Положення через власний офіційний сайт.

7.2. Прийняття принципів і норм Положення засвідчується підписами членів педагогічного колективу. Здобувачі освіти ознайомлюються в обов’язковому порядку.

7.3. Положення про академічну доброчесність Івашковецької СЗШ І-ІІІ ступенів затверджується педагогічною радою закладу та вводиться в дію наказом директора.